Links

Professors

Graduate Students

Doctoral Course (4rd year)

Doctoral Course (2nd year)

Doctoral Course (1st year)

Master Course (2nd year)

 • Atsuhiro AOKI
 • Fuyuki Owa
 • Hirotsugu YOSHIKAWA
 • Keisuke HATTORI
 • Yuna HORIKAWA
 • Kazumasa HORIE
 • Jihoon KIM

Master Course (1st year)

 • Kyoko TAKEUCHI
 • Gouki SATO
 • Kazuho MAEDA
 • Kouki NAKANO

Associations